Zavřít   

Právní předpis hl. m. Prahy
č.2/2007


Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Datum vydání: 22.2.2007 Datum účinnosti: 1.3.2007

 

      Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 20. 2. 2007 vydat podle § 44 odst. 2 zákona             č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto nařízení:

Čl. I

 

Ve vyhlášce č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy, čl. 39 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 27 a 27a zní:

 

„Čl. 39

Výtahy

(1) Stavby se podle druhu a potřeby vybavují výtahy27)

a)          určenými pro dopravu osob nebo osob a nákladů,

b)          určenými pro dopravu nákladů,

c)          požárními,

d)          evakuačními.

(2) Výtahy se musí zřizovat v bytových domech se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni. U nástaveb a vestaveb bytových domů, kde vstupy do bytů jsou v úrovni pátého nadzemního podlaží nebo podkroví v téže úrovni, se výtahy nemusí zřizovat ani existující výtahy do tohoto podlaží prodlužovat.

(3) Při návrhu dodatečně zřizovaných výtahů bytových domů je třeba dbát, aby stávající denní osvětlení hlavního domovního schodiště zůstalo i přes případné snížení jeho intenzity zachováno.

(4) Provedení a rozměry výtahových klecí, šachetních a klecových dveří výtahů podle odstavce 1 musí být v souladu s požadavky českých technických norem. Požadavky na volnou plochu před nástupními místy do výtahu, rozměry výtahové klece, šířku šachetních a klecových dveří, ovladače, signalizaci a vybavení klece výtahu určeného pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovené zvláštním předpisem13) tím nejsou dotčeny.

(5) Prostorové uspořádání a provedení strojoven výtahů musí být v souladu s požadavky českých technických norem. Strojovny výtahů tvoří buď samostatný požární úsek nebo společný požární úsek s výtahovou šachtou, jsou-li umístěny nad touto šachtou. Strojovny evakuačních a požárních výtahů musí být požárně odděleny od strojoven ostatních výtahů. Strojovny výtahů budov pro bydlení a občanského vyba­vení27a) v záplavových územích musí být navrženy nad hladinou, podle které bylo stanoveno záplavové území, pokud nebudou chráněny proti zaplavení vodou v důsledku povodně (vč. vnikání této vody z podloží a kanalizace).

27)                             Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších před­pisů.

    Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,. ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

27a)                            § 2 vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb oso­bami s omezenou schopností pohybu a orientace.“.

 

Čl. II

Přechodné ustanovení

U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována před účinností tohoto nařízení, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

 

 

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

MUDr. Pavel  B é m ,  v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy