Zavřít   

Právní předpis hl. m. Prahy
č.7/2007


Nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Datum vydání: 29.5.2007 Datum účinnosti: 15.6.2007

       Rada  hlavního města Prahy se usnesla dne 29.5.2007 podle § 44 odst. 2 zákona  č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a  § 18 zákona    č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.280/1997 Sb.,  zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., vydat toto nařízení:

                                                                   Čl. I

        Nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení       č. 5/2006 Sb. hl.m. Prahy a nařízení č. 19/2006 Sb. hl.m. Prahy, se mění  takto:

1. V § 1 se na konci textu odstavce  5 doplňují slova "a může být vybavena  chladícím,  mrazícím, popř. výčepním zařízením sloužícím pro provoz zahrádky".

2. V § 6 odst. 1 písmeno l) včetně poznámky pod čarou  č. 11 zní:

“ l) pokud mají být na tržnici či tržišti prodávána živá zvířata a živočišné produkty, vymezit v rámci tržnice nebo tržiště místo, splňující veterinární podmínky pro jejich prodej  11),

----------------------------------------

11) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 7 odst. 1 se slova „2 hodin“ nahrazují slovy „4 hodin“ a  „s maximálním záborem prostranství do 2 m2“ se zrušují.

4. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Pochůzkovým prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin  před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců".      

 

5. Příloha č. 1 zní:

viz příloha

                                                                                                             Čl. II

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. června  2007.

 

 

                                                                                             MUDr. Pavel  B é m, v.r.

                                                                                                 primátor hl.m. Prahy  

 

 

                                                                                             Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

                                                                                           náměstek primátora hl.m. Prahy

 

Přílohy:
Příloha k nařízení č. 7-2007 příloha k nař.č.7-2007.doc (1,8 MB)