Zavřít   

Právní předpis hl. m. Prahy
č.10/2007


Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Datum vydání: 1.7.2007 Datum účinnosti: 1.8.2007

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl.m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl.m. Prahy, se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Malešice            806/609          98

 Strašnice            2244/255        48

 Strašnice            2244/263        250

 Strašnice            2540/1            57

 Strašnice            2540/2            243

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

2. V příloze č. 7 části A se v části Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

„Vršovice            1958/6            6028

 včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

3.V příloze č. 7 části A se v části Praha 11

slova:

„Háje                1208          32012“

nahrazují slovy:

„Háje   1208/2            5111

  Háje   1208/10            4568

 včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

„Háje                                    1165                            1482

  Háje                                    1166                            2722   

včetně staveb bez č.pop, sadových a terénních úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

5. V příloze č. 7 části A se v části  Praha  14  na konci doplňuje tento výčet:

 „Kyje    2766            6479

včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“.

 

6. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 18 na konci doplňuje tento výčet:

„Letňany            10/55   2876

  Letňany            629/57 8883

  Letňany            629/135            68

  Letňany            629/143            1035

  Letňany            629/146            136

  Letňany            629/149            716

  Letňany            629/182            381

  Letňany            629/183            628

  Letňany            629/220            1268

  Letňany            629/225            781

  Letňany            629/239            408

  Letňany            629/241            512

  Letňany            629/243            2375

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v  KN“.            

 

 

7. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Smíchov            2364/2            216                 

 včetně staveb bez č.pop. a terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

8. V příloze č. 7 části B se v části  Praha 20 na konci doplňuje tento výčet:

„Horní Počernice                                                   

stavba veřejného osvětlení v ul. Lipí a Obchodní  na parc.č. 1332, 1331/1 a 1330/1 v k.ú. Horní Počernice  v pořizovací  hodnotě  289.626 Kč

stavba veřejného osvětlení  v ul. Votuzské na parc.č. 868 v k.ú. Horní Počernice v pořizovací ceně 71.843 Kč“

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha – Dolní Chabry na konci doplňuje tento výčet:

„Dolní Chabry            1492/5            20

 Dolní Chabry              1492/6            735

 Dolní Chabry              1492/7            58

 Dolní Chabry              1492/8            1

 Dolní Chabry              1492/9            7

 Dolní Chabry              1492/10          5

 Dolní Chabry              1492/11          12

 Dolní Chabry              1482/12          3

 Dolní Chabry              1492/13          6

 Dolní Chabry              1492/14          7

 Dolní Chabry              1492/15          3

 Dolní Chabry              1492/16          24

 Dolní Chabry              1492/17          107

 včetně staveb bez č.pop. a terénních a sadových úprav na pozemku, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

10. V příloze č. 10 se za bod 9 vkládá bod 10, který včetně nadpisu zní:

„10. Městská část Praha 10

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území            parc.č.            výměra (m2)     č.pop.

Vršovice            1958/6            6028

 

b) Městská část Praha 10 se zavazuje na nemovitosti uvedené v písmenu a) vybudovat víceúčelovou sportovní halu.

 

c) Městská část Praha 10 se zavazuje, že uzavře s příspěvkovou organizací Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337, IČ 61385379, smlouvu o bezúplatném využívání víceúčelové sportovní haly pro účely výuky tělesné výchovy v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin týdně, a to v pracovní dny v rozmezí od 7:00 do 14:00 hod., na dobu neurčitou.

 

d) Městská část Praha 10 se zavazuje, že nepřevede nemovitost uvedenou v písmenu a) na jinou fyzickou či právnickou osobu.“

 

Dosavadní body 10 až 21 se označují jako body 11 až 22.

 

11. V příloze č. 10 se  za bod  17 vkládá bod  18, který včetně nadpisu zní:

 „18.  Městská část Praha 18

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

kat. území        parc. číslo                     výměra (m2)      č.pop.

Letňany            10/55   2876

Letňany            629/57 8883

Letňany            629/243            2375

 

b) Městská část Praha 18 je povinna v případě prodeje pozemků převést do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy na účet hlavního města Prahy 50 % celkové ceny pozemků, zjištěné podle zvláštního předpisu platného ke dni uzavření kupní smlouvy.“.

 

Dosavadní body  18    22 se označují jako body  19 až  23.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna  2007.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m, v.r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k, v.r.

náměstek primátora hl.m. Prahy