Zavřít   

Právní předpis hl. m. Prahy
č.18/2009


Nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov

Datum vydání: 16.12.2009Datum účinnosti:1.2.2010

18.

 

Nařízení

 

 

o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov

 

 

             Rada hlavního  města Prahy se usnesla dne 15. 12. 2009 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a § 5 odst. 1 a  §  77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona  č. 218/2004 Sb.,  toto nařízení:

 

§ 1

 

Základní ustanovení

 

          (1) Účelem tohoto nařízení je zajistit adekvátní ochranu hnízdní populace zvláště chráněného druhu živočicha – rorýse obecného na území hlavního města Prahy. Nařízení upravuje práva a povinnosti při provádění rekonstrukcí budov s větracími otvory vedoucími do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov (dále jen „budovy“), které mohou sloužit jako hnízdiště rorýse obecného.

 

          (2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí rekonstrukcí budovy stavební úpravy a udržovací práce obvodových stěn včetně atik, zejména zateplování a omítání, stavební úpravy a udržovací práce související s úpravou větracích otvorů a odvětrávaných prostorů (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích, včetně montáže lešení potřebného pro tyto činnosti.

 

§ 2

 

Působnost nařízení

 

          (1) Nařízení se vztahuje pouze na rekonstrukce budov se zachovalými větracími otvory umožňujícími hnízdění rorýse obecného. Tuto podmínku splňují průchozí větrací otvory vedoucí do odvětrávaných prostor (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov, které mají šířku či výšku větší než 3 cm (dále jen „větrací otvory“).

 

          (2) V hnízdním období rorýse obecného (tj. od 20. dubna až do 10. srpna kalendářního roku) nelze provádět práce při rekonstrukci budov blíže než 6 m od svrchního okraje obvodových stěn budovy.

  

 

§ 3

 

Postup fyzických osob,  právnických osob  a fyzických osob podnikajících při provádění rekonstrukcí budov

 

          Rekonstrukce budov mohou být realizovány pouze při dodržení těchto podmínek:

a) všechny větrací otvory budovy musí být ponechány včetně průchodů do navazujících odvětrávaných prostor (dutin), vyjma případu uvedeného v písmenu c);

b) větrací otvory budovy mohou být upravovány pouze při zachování volného otvoru ve větracím otvoru o rozměrech nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku; spodní okraj každého větracího otvoru a následný průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin) musí být dostatečně drsný  a musí  umožňovat zachycení a průchodnost pro jedince rorýse obecného;

c) v případě nutnosti úplného zrušení prostoru (dutin) za větracími otvory či vlastních větracích otvorů (zejména změnou konstrukce střechy), budou na stejné budově vytvořeny náhradní hnízdiště umožňující hnízdění a to v místě, v počtu a stranové orientaci odpovídající zrušeným průchozím větracím otvorům; vletové otvory do náhradních hnízdišť musí být provedeny v souladu s požadavky uvedenými v písmenu b).

 

 

§ 4

 

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.

 

 

MUDr. Pavel Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

JUDr. Rudolf Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy