Zavřít   

Právní předpis hl. m. Prahy
č.19/2009


Nařízení o zřízení přírodního parku Smetanka

Datum vydání: 16.12.2009Datum účinnosti:1.1.2010

19.

 

Nařízení

 

 

o zřízení přírodního parku Smetanka

 

 

          Rada hlavního  města Prahy se usnesla dne 15. 12. 2009 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a §  77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.,  toto nařízení:

 

§ 1

Poslání přírodního parku

(1) Přírodní park Smetanka se zřizuje z důvodu ochrany krajinného rázu krajiny s významnými soustředěnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na uchování krajinářsky pozoruhodného komplexu zachovalé příměstské krajiny v blízkém centru města s dominantou zakleslého meandru Rokytky obtékající zalesněný vrch Smetanka v katastrálním území Hloubětín, Hrdlořezy, Kyje a Vysočany.

(2) Hodnoty přírodního parku Smetanka tvoří vodní tok Rokytka a jeho údolní niva, Hořejší rybník, lesnaté hřebeny vrchů Vinic a Smetanka přecházející za ulicí Průmyslová v zalesněný svah U Hloubětínské vinice (Hloub) a svah Pod Hájem nad osadou Aloisov umožňující dálkové pohledy. Středem území prochází hřeben Pražského zlomu. Celá oblast je též významným refugiem organizmů, včetně druhů zařazených mezi druhy zvláště chráněné podle jiného právního předpisu[1]) vázaných na vodní a lesní biotopy.

(3) Přírodní park Smetanka východní hranicí sousedí s přírodním parkem Klánovice –Čihadla a společně vytváří území „zeleného klínu“ táhnoucího se od východního okraje Prahy do centra, který se v závěru projevuje vrchem Vítkov na Žižkově.

(4) Území je důležitým rekreačním areálem a veškeré aktivity by měly směřovat k posílení jeho přírodně-krajinářských hodnot. Územně plánovací dokumentace musí vycházet ze specifických podmínek přírodního parku a musí přispívat k naplnění jeho poslání.

 

 

§ 2

 

Omezení využití  přírodního parku

 

(1) Změny kultury pozemků na území přírodního parku lze provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

 

(2) Výstavbu na území přírodního parku lze provádět pouze tak, aby nenarušila zelené horizonty a dálkové pohledy.

 

 

§ 3

Vymezení přírodního parku

 (1) Přírodní park se nachází při východním okraji centrální části hlavního města Prahy.

 (2) Hranice přírodního parku se stanoví dvěmi uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální. Seznam souřadnic uzavřených geometrických obrazců a jejich jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je obsažen v příloze č. 1  k tomuto nařízení.

(3) Orientační grafické znázornění území přírodního parku je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Slovní popis hranice přírodního parku Smetanka je následující: Hranice přírodního parku začíná na západě v údolní nivě ohybu vodního toku Rokytka pod vrchem Smetanka, hranice sleduje severovýchodním směrem vodní tok Rokytka do ulice U Schodů. Od křižovatky ulic U Schodů a Mezitraťová pokračuje zpět jihozápadním směrem ulicí Mezitraťová. U zahrádkářské kolonie zahýbá severním směrem do lesního celku Vinic (Vysoc). Severní hranici přírodního parku tvoří železniční trať Praha – Kolín. Od Vinic do ulice Mezitraťová, kde obchází zástavbu  mezi ulicemi Mezitraťová - Nad Potokem zpět k železniční trati, kterou sleduje k mostu přes Rokytku a pokračuje ulicí Nademlejnská a Poděbradská. Od ulice Poděbradská sleduje hranice komunikaci Průmyslovou. Za nadchodem ulice Průmyslová se hranice odklání k východu a sleduje lesní komplex nad zástavbou Hloubětína ke Kyjskému rybníku, kde je východní hranice přírodního parku Smetanka. Jižní hranici tvoří od východu ulice U Rybníka, Tálínská a Vlkovická k ulici K Rokytce, kde pokračuje hranice severním směrem k vodnímu toku Rokytka. Odtud pokračuje západním směrem při vodním toku Rokytka a za ulicí Průmyslová hranice sleduje ulici Celniční a Za Mosty k železniční trati, kde hranice opět prochází údolní nivou vodního toku Rokytka k západnímu okraji přírodního parku. Ulice Průmyslová není součástí přírodního parku Smetanka a rozděluje území na dvě samostatné části – západní a východní část.

 

§ 4

 

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

 

MUDr. Pavel Bém, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

JUDr. Rudolf Blažek, v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy

 

 

 

Příloha  č. 1 k nařízení č. 19/2009 Sb. hl. m. Prahy

 

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů dvou geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice přírodního parku Smetanka

 

 

 

Západní část přírodního parku Smetanka:

 

souřadnice - Y

souřadnice - X

734898,48

1042862,12

734920,96

1042919,52

734922,89

1042924,14

734940,76

1042982,94

734947,13

1043010,39

734954,83

1043048,39

734960,39

1043095,22

734961,18

1043121,73

734963,03

1043166,92

734960,65

1043214,54

734958,64

1043238,78

734977,85

1043238,89

735007,97

1043238,50

735015,52

1043235,95

735032,42

1043220,79

735046,11

1043202,37

735074,08

1043161,44

735179,00

1043136,68

735190,61

1043133,94

735229,48

1043116,28

735272,04

1043091,86

735282,38

1043086,79

735299,82

1043080,46

735316,36

1043076,93

735327,38

1043075,39

735352,02

1043071,95

735365,03

1043072,27

735388,96

1043074,52

735403,57

1043074,84

735414,01

1043071,47

735451,59

1043026,18

735448,54

1043017,18

735502,23

1043006,87

735507,46

1043005,77

735547,85

1042998,12

735560,86

1042995,88

735561,77

1042995,75

735577,26

1042994,29

735594,58

1042993,38

735616,19

1042994,52

735629,16

1042996,63

735665,67

1043007,22

735695,04

1043020,18

735715,15

1043032,62

735793,49

1043095,33

735817,09

1043110,91

735806,16

1043139,98

735857,20

1043169,94

735861,28

1043172,81

736068,74

1043225,44

736282,52

1043253,37

736288,77

1043253,46

736308,27

1043252,31

736316,61

1043252,38

736346,46

1043234,46

736350,05

1043238,47

736384,29

1043217,91

736387,52

1043215,88

736431,36

1043191,54

736433,31

1043189,60

736435,53

1043185,60

736426,91

1043178,90

736424,86

1043176,95

736421,89

1043168,11

736421,82

1043147,82

736422,40

1043135,79

736417,61

1043116,47

736408,38

1043100,73

736389,06

1043080,38

736361,04

1043053,06

736386,75

1043020,60

736246,82

1042903,04

736234,91

1042871,90

736233,83

1042869,75

736229,99

1042866,58

736213,66

1042853,48

736205,66

1042847,13

736155,27

1042806,80

736143,02

1042798,76

736109,13

1042781,75

736094,81

1042774,43

736094,96

1042755,02

736094,46

1042755,00

736094,52

1042746,59

736095,05

1042746,59

736095,19

1042728,71

736095,12

1042715,81

736091,11

1042707,53

736090,75

1042696,46

736139,03

1042713,27

736210,48

1042754,64

736211,72

1042755,43

736225,33

1042764,30

736229,08

1042766,21

736236,71

1042772,71

736247,12

1042781,63

736255,90

1042792,11

736261,28

1042797,73

736274,64

1042811,07

736278,55

1042815,70

736284,03

1042828,36

736302,74

1042846,63

736321,42

1042863,11

736346,38

1042884,46

736361,44

1042895,32

736368,08

1042900,17

736390,45

1042915,73

736396,68

1042919,89

736399,64

1042915,30

736392,67

1042891,61

736381,20

1042863,44

736455,68

1042761,21

736402,23

1042718,09

736404,61

1042711,74

736400,38

1042692,95

736392,18

1042629,95

736278,20

1042643,90

736185,16

1042612,05

736168,21

1042606,40

736154,81

1042598,97

736154,51

1042593,85

736129,50

1042588,66

736080,59

1042585,04

736083,05

1042546,23

736079,93

1042490,12

736079,85

1042485,88

735992,67

1042486,13

735932,34

1042487,98

735890,80

1042489,70

735835,64

1042506,76

735803,66

1042521,69

735770,83

1042537,05

735756,55

1042542,98

735784,08

1042558,42

735788,28

1042560,87

735793,17

1042564,58

735838,90

1042571,19

735913,61

1042583,47

735948,24

1042588,60

736014,47

1042596,91

736023,09

1042597,45

736026,42

1042598,74

736033,71

1042609,73

736038,01

1042615,30

736037,69

1042643,17

736041,67

1042660,79

736046,46

1042669,27

736046,00

1042675,91

736038,44

1042681,11

736023,89

1042681,62

736020,40

1042680,00

736000,60

1042674,11

735987,82

1042663,42

735944,30

1042668,24

735938,41

1042707,16

735932,45

1042702,00

735927,62

1042700,79

735919,06

1042698,67

735904,42

1042695,22

735900,90

1042695,96

735886,04

1042699,55

735880,98

1042699,20

735859,90

1042697,32

735858,86

1042703,23

735836,14

1042701,36

735837,11

1042694,14

735815,78

1042691,94

735813,57

1042691,78

735787,67

1042684,54

735766,05

1042678,15

735745,56

1042670,52

735735,44

1042666,26

735725,32

1042661,99

735704,62

1042654,39

735674,11

1042642,75

735678,84

1042639,31

735682,40

1042635,87

735685,32

1042631,90

735687,60

1042627,39

735689,12

1042622,27

735689,94

1042616,54

735690,21

1042610,76

735691,02

1042604,76

735692,37

1042602,16

735695,33

1042600,97

735682,08

1042599,10

735649,72

1042617,83

735634,90

1042629,71

735578,57

1042671,95

735574,68

1042674,48

735560,71

1042680,47

735543,26

1042678,05

735538,32

1042677,31

735537,48

1042677,94

735527,08

1042667,96

735528,45

1042626,42

735519,61

1042582,39

735519,54

1042575,58

735520,14

1042565,24

735513,69

1042545,21

735511,45

1042539,90

735493,85

1042520,06

735495,85

1042491,54

735448,46

1042494,53

735379,38

1042499,66

735322,13

1042503,87

735295,64

1042505,86

735278,55

1042507,50

735218,09

1042513,61

735195,44

1042516,49

735183,88

1042517,97

735144,70

1042522,84

735134,67

1042524,38

735101,59

1042513,26

735082,40

1042508,04

735066,48

1042503,71

735060,05

1042501,36

735028,10

1042496,55

735024,60

1042510,49

735024,02

1042512,18

735018,47

1042509,39

734997,00

1042496,56

734990,96

1042491,32

734978,62

1042480,61

734971,19

1042474,42

734951,74

1042453,20

734935,47

1042427,91

734923,80

1042409,34

734919,14

1042396,87

734916,01

1042386,34

734914,25

1042382,81

734913,36

1042372,39

734909,68

1042343,29

734911,15

1042296,49

734911,89

1042280,65

734925,61

1042217,62

734878,48

1042207,56

734866,43

1042218,68

734867,38

1042219,68

734856,40

1042229,00

734856,50

1042229,40

734836,92

1042247,60

734834,64

1042245,40

734828,88

1042251,07

734823,55

1042254,98

734818,26

1042257,62

734812,55

1042258,79

734804,18

1042257,52

734800,06

1042256,04

734796,78

1042253,92

734752,43

1042287,68

734739,08

1042293,18

734707,76

1042349,55

734690,73

1042381,66

734682,71

1042399,66

734676,08

1042418,08

734675,73

1042419,49

734669,35

1042445,27

734667,55

1042459,24

734667,02

1042468,66

734667,13

1042486,86

734668,93

1042505,17

734672,84

1042524,96

734677,71

1042541,36

734683,75

1042556,29

734687,98

1042564,96

734692,12

1042572,02

734705,43

1042591,87

734709,78

1042597,88

734722,50

1042612,99

734781,86

1042687,39

734812,72

1042726,07

734828,90

1042746,35

734873,90

1042802,76

734891,38

1042844,97

 

Východní část přírodního parku Smetanka

 

souřadnice - Y

souřadnice - X

734189,78

1042944,75

734206,39

1042963,65

734235,01

1042996,17

734238,81

1043014,78

734141,48

1043039,86

734082,53

1043061,76

734070,32

1043069,63

734076,48

1043086,22

734090,50

1043091,29

734105,19

1043102,99

734111,53

1043112,14

734119,50

1043125,34

734143,80

1043155,48

734161,04

1043167,17

734172,83

1043177,06

734176,88

1043181,30

734175,13

1043186,92

734169,33

1043192,27

734169,08

1043214,75

734155,66

1043248,21

734155,54

1043254,06

734156,03

1043257,90

734158,30

1043257,84

734172,03

1043258,63

734219,30

1043261,33

734350,18

1043269,01

734374,34

1043270,36

734381,83

1043270,66

734382,85

1043287,68

734404,73

1043303,94

734438,73

1043329,84

734449,81

1043339,85

734462,58

1043348,89

734478,92

1043321,99

734492,50

1043279,82

734500,93

1043254,02

734509,71

1043226,73

734512,48

1043216,24

734564,47

1043217,43

734592,20

1043216,59

734608,78

1043215,02

734644,13

1043211,49

734653,39

1043210,44

734657,52

1043210,01

734751,61

1043205,39

734768,76

1043204,43

734776,92

1043198,78

734785,68

1043196,30

734830,08

1043182,81

734900,25

1043161,48

734942,63

1043148,46

734942,66

1043080,83

734927,15

1043013,76

734920,73

1042985,50

734910,70

1042952,48

734902,78

1042925,98

734893,61

1042902,09

734888,45

1042889,57

734886,85

1042880,80

734884,64

1042875,31

734882,62

1042869,17

734869,80

1042838,02

734862,35

1042820,37

734858,18

1042811,30

734855,32

1042808,40

734810,76

1042805,83

734765,61

1042803,85

734740,53

1042801,16

734739,45

1042797,63

734730,45

1042797,87

734708,53

1042797,89

734688,31

1042795,72

734686,67

1042788,15

734679,74

1042786,99

734631,06

1042783,29

734625,29

1042789,21

734575,13

1042797,93

734574,02

1042798,21

734567,47

1042799,23

734561,76

1042784,73

734559,49

1042779,62

734559,12

1042779,08

734557,27

1042776,31

734554,10

1042773,03

734550,63

1042770,67

734547,84

1042770,22

734543,08

1042771,57

734536,16

1042772,92

734530,18

1042773,73

734523,42

1042773,66

734517,60

1042772,83

734513,23

1042771,79

734509,35

1042770,33

734449,11

1042740,12

734278,88

1042653,75

734272,63

1042655,49

734273,81

1042637,27

734241,97

1042620,38

734233,79

1042616,01

734220,46

1042614,03

734211,62

1042610,27

734211,97

1042608,05

734192,06

1042595,77

734189,62

1042594,22

734185,18

1042591,51

734185,85

1042590,81

734180,81

1042586,39

734175,72

1042578,70

734165,03

1042565,20

734151,30

1042545,76

734157,64

1042512,18

734158,12

1042511,21

734158,92

1042510,53

734144,71

1042498,19

734122,14

1042488,25

734089,89

1042468,63

734094,21

1042461,81

734083,43

1042452,89

734056,59

1042430,68

734072,07

1042412,68

734080,76

1042398,27

734077,56

1042395,81

734059,94

1042381,66

734021,33

1042369,81

733983,48

1042362,33

733925,05

1042350,80

733891,65

1042352,12

733865,97

1042352,87

733774,23

1042354,49

733774,31

1042353,67

733755,39

1042352,18

733752,98

1042351,23

733719,28

1042346,99

733719,76

1042343,96

733713,90

1042343,44

733706,97

1042338,54

733699,89

1042345,91

733690,72

1042361,30

733685,71

1042370,36

733683,53

1042381,05

733683,31

1042381,44

733691,74

1042383,01

733699,64

1042384,47

733742,64

1042397,29

733750,16

1042399,33

733784,30

1042408,70

733785,60

1042402,80

733793,88

1042405,56

733794,05

1042404,95

733803,65

1042407,81

733802,00

1042414,80

733804,02

1042415,41

733809,79

1042416,55

733809,69

1042417,03

733851,32

1042439,40

733858,45

1042443,30

733857,73

1042446,13

733841,51

1042502,99

733815,67

1042614,99

733809,56

1042610,44

733795,96

1042608,96

733782,10

1042606,97

733779,19

1042606,68

733768,37

1042605,28

733752,81

1042603,11

733749,00

1042602,37

733731,11

1042600,20

733678,22

1042593,48

733648,01

1042594,25

733623,72

1042593,58

733616,93

1042594,06

733590,19

1042597,10

733563,48

1042600,41

733485,06

1042618,03

733463,74

1042626,64

733478,65

1042640,35

733488,96

1042649,60

733396,15

1042692,32

733405,42

1042712,35

733415,90

1042731,10

733452,01

1042715,70

733498,18

1042717,75

733548,77

1042720,03

733590,38

1042733,38

733646,88

1042750,70

733693,69

1042749,99

733791,10

1042783,85

733950,10

1042825,54

734023,99

1042847,35

734078,60

1042875,23

734155,86

1042914,68

734172,26

1042929,22

 

Příloha  č. 2 k nařízení č. 19/2009 Sb. hl. m. Prahy

 [1])  Příloha č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady      č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.