Agendy, které vykonává MČ Praha - Královice

Správa místních poplatků

Vyhledávací činnost, vybírání, vyměřování, kontrola a vymáhání místních poplatků ze psů, ze vstupného, za užívání veřejného prostranství, za rekreační pobyt, z ubytovací kapacity

Ohlašovna

Přihlašování občanů k trvalému pobytu v MČ, zápis údaje o adrese trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel (ISEO), zápis údaje o doručovací adrese do ISEO, rušení trvalého pobytu, zápis údaje o ukončení trvalého pobytu na území ČR do ISEO

Ověřování, Czech POINT

Ověřování pravosti podpisu na listině (legalizace), ověřování shody opisu nebo kopie listiny s předloženou listinou (vidimace), vydávání ověřených výstupů z CzechPOINT

Životní prostředí

Dotčený orgán v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší, kontrola dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí, týkajících se nakládání s odpady, péče o veřejnou zeleň, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, přijímání oznámení o kácení dřevin (havárie), vydávání rybářských lístků

Provozování místního pohřebiště

Správa a provozování místního hřbitova u sv. Markéty, pronájem hrobových míst

Péče o občany

Přijímání žádostí o zajištění bytové náhrady, působení k překonávání nepříznivé životní situace občanů, kteří potřebují zvláštní pomoc

Správa majetku hl. m. Prahy svěřeného městské části

Hospodaření a nakládání se svěřeným majetkem v rozsahu, který je stanoven Statutem hl.m. Prahy, péče o majetek

Agendy, které pro MČ Praha – Královice vykonává Úřad městské části Praha 22 (Uhříněves)

Úřad městské části Praha 22 jako pověřený správní úřad vykonává pro městskou část Praha – Královice zejména agendy:

Agendy, které pro MČ Praha – Královice vykonává Úřad práce, kontaktní pracoviště Praha 15