18.05.2007

4. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 28. 05. 2007


od 19.00 na úřadě MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.04.2006


3. Změna a úprava rozpočtu UR 1


4. Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2006


5. Zpráva o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek MČ za rok 2006


6. Návrh na úplatný převod obecního pozemku parc. č. 23, k.ú. Královice


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace


8. Diskuse

Brunner Vladimír


starosta MČ