12.10.2007

7. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 22.10.2007 od 19.00 hod. na úřadě MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.09.2007


3. Návrh na úplatný převod obecního pozemku parc. č. 7, k.ú. Královice


4. Návrh dodatku č. 2 k Vnitřní směrnici k hospodaření s majetkem MČ


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace


6. Diskuse

Brunner Vladimír


starosta MČ