07.12.2007

8. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 17. 12. 2007 od 19.00 na úřadu MČ Praha - Královice
Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Návrh na změnu Územního plánu SÚ hl.m. Prahy – navrhovatel P-IMEX s.r.o.


3. Návrh na změnu Územního plánu SÚ hl.m. Prahy – navrhovatel Metrostav Rezident a.s.


4. Návrh na změnu Územního plánu SÚ hl.m. Prahy – navrhovatelé Jaroslav a Ondřej Antošovi


5. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.11.2007


6. Změna a úprava rozpočtu UR 3


7. Návrh na odpis nedobytných pohledávek z hlavní činnosti z r. 1998 a 2004


8. Zásady pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria v r. 2008


9. Návrh na pronájem obecních pozemků (předzahrádek) parc. č. KN 3/1 (PK 857/2) část o výměře 20 m2, parc. č. KN 3/1 (PK 857/2) část o výměře 98 m2, parc. č. KN 29 o výměře 103 m2, parc. č. KN 108/1 (PK 242/7) část o výměře 30 m2, parc č. KN 193 o výměře 120 m2, parc. č. KN 252 o výměře 75 m2, současným dlouhodobým uživatelům


10. Návrh na pronájem obecní studny postavené na poz. parc. č. 113/1 (před č.p. 7)


11. Návrh na pronájem nebytových prostor o výměře 6 m2 v 1. patře budovy č.p. 66


12. Návrh na pronájem části střechy o výměře 1 m2 v budově č.p. 66 k umístění telekomunikačního zařízení


13. Neodkladné záležitosti, různé, informace


14. Diskuse
B r u n n e r Vladimír


starosta MČ