18.04.2008

Dne 28.04.2008 se bude konat 10. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání - úřad MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.03.2008

3. Připomínky k návrhu závěrečného účtu hl.m. Prahy

4. Návrh na podání žádosti o mimořádné přidělení bytu z bytového fondu hl.m. Prahy

5. Návrh na úplatný převod obecního pozemku parc. č. 51/2 o výměře 19 m2 do vlastnictví společnosti PREdistribuce a.s. za kupní cenu 42.180,- Kč

6. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na nově uložené a provozované kabely 1 kV v obecních pozemcích parc. č. 324/10, 324/22 ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 3.900,- Kč

7. Návrh na pronájem obecních pozemků parc. č. 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/7, 5/8 Tělovýchovné jednotě Sokol Královice za cenu 1,- Kč/rok

8. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva MČ č. 11/8 ze dne 17.12.2007 k bezplatnému pronájmu části střechy na budově č.p. 66 o ploše 1 m2

9. Žádost společnosti Metrostav Rezident a.s. o revokaci usnesení zastupitelstva MČ č. 2/8 ze dne 17.12.2007 k návrhu společnosti Metrostav Rezident a.s. na změnu Územního plánu hl.m. Prahy pro k.ú. Královice

10. Podněty MČ pro nový Územní plán hl.m. Prahy

11. Návrh na stanovení odměn členům zastupitelstva MČ podle nař. vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 37/2003 Sb.

12. Neodkladné záležitosti, různé, informace

13. Diskuse

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ

V Praze – Královicích dne 18.04.2008