28.11.2008

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem, ve smyslu § 36


odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr pronajmout

1. část obecního pozemku (předzahrádky) parc. č. KN 21/1 (PK 43) o výměře 68 m2 majitelům


sousední nemovitosti č.p. 52, ke které obecní pozemek přiléhá, na dobu 5 let za cenu


5,- Kč/ 1 m2 / rok, tj. 340,- Kč ročně

2. část obecního pozemku (předzahrádky) parc. č. KN 229/1 (PK 857/2) o výměře 77 m2 majiteli


sousední nemovitosti č.p. 115, ke které obecní pozemek přiléhá, na dobu 5 let za cenu


5,- Kč/ 1 m2 / rok, tj. 385,- Kč ročně

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ