17.02.2006

24. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 27. 02. 2006


od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o hospodaření MČ k 31.01.2006 (v


období rozpočtového provizoria)


3. Zpráva o výsledku inventarizace majetku a


závazků MČ za r. 2005


4. Návrh rozpočtu MČ na rok 2006


5. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku TJ


Sokol Královice


6. Návrh Dodatku č. 3 k „Zásadám pro uzavírání


smluv o pronájmu nebytových prostor a


pronájmu pozemků v majetku MČ Praha –


Královice …“


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace


8. Diskuse

B r u n n e r Vladimír starosta MČ