12.06.2009

Dne 22.06.2009 se bude konat 17. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.5.2009

3. Změna a úprava rozpočtu MČ ÚR 1

4. Zpráva o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek za rok 2008

5. Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření MČ za rok 2008 – závěrečný účet

6. Návrh na


a) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o výměře 178 m2 v části budovy č.p. 66 v ul. K Nedvězí a části zahrady a nádvoří o výměře 1092 m2 vše v k.ú. Královice s Městskou částí Praha 22 ke zřízení druhého místa výkonu Mateřské školy Praha 10, Za Nadýmačem 927

b) uzavření smlouvy o provedení stavby (stavební úpravy zapůjčených nebytových prostor a zahrady pro provozování druhého místa výkonu MŠ),

c) uzavření dohody o úhradě nákladů na zřízení a provoz druhého místa výkonu MŠ

7. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti U kostela Všech svatých Praha – Uhříněves na zprovoznění zvonů v kostele u sv. Markéty v Praze - Královicích

8. Neodkladné záležitosti, různé, informace
B r u n n e r Vladimír


starosta MČ