09.10.2009

Dne 19.10.2009 se bude konat 19. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.09.2009

3. Návrh na poskytnutí fin. příspěvku Římskokatolické farnosti U kostela Všech svatých Praha –


Uhříněves k dokrytí nákladů na zprovoznění zvonů v kostele u sv. Markéty v Praze – Královicích

4. Návrh změny a úpravy rozpočtu ÚR 2

5. Návrh Změny č. 3 „Organizačního řádu ÚMČ Praha – Královice“

6. Návrh na vydání nové vnitřní směrnice „Zásady pro uzavírání smluv o pronájmu nebytových prostor a pronájmu pozemků v majetku MČ Praha – Královice a stanovení minimálního nájemného“

7. Návrh na uzavření „Smlouvy o partnerství“ s Hl.m. Prahou při společné realizaci projektu „eGovernment v Praze“ v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK)

8. Neodkladné záležitosti, různé, informace