23.11.2009

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem, ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr p r o n a j m o u t

obecní pozemky (předzahrádky) parc. č. 113/1 o výměře 48 m2 a parc.č. 115/1 o výměře 179 m2, celkem 227 m2, současnému nájemci na dobu dalších 5 let za cenu 5,- Kč/ 1 m2 / rok, tj. celkem 1,135,- Kč ročně. Předmětné obecní pozemky přiléhají k nemovitosti č.p. 7 a tvoří s ní jednotný funkční celek.

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.

Brunner Vladimír


starosta MČ