26.02.2010

V souvislosti s blížícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010, připomínáme voličům, aby zkontrolovali platnost svých občanských průkazů. V případě jejich neplatnosti, vydává nové občanské průkazy Úřad městské části Praha 22 (Uhříněves). K žádosti o vydání nového občanského průkazu musí žadatel přiložit jednu fotografii, starý občanský průkaz a rodný list, případně doložit další doklady.





Volič, který nebude v době konání voleb přítomen v místě svého trvalého bydliště, si může požádat na ÚMČ v Královicích u tajemnice M. Brunnerové o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.





Způsob podání žádosti o vystavení voličského průkazu:


1. písemně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, v době


od 8. února do 21. května, podpis na žádosti musí být úředně ověřen





2. osobně, v době od 8. února do 26. května.





Počátek lhůty, kdy může úřad nejdříve začít vydávat voličské průkazy, je čtvrtek 13. května, konec lhůty pro předání voličských průkazů je středa 26. května do 16.00 hod.





Voličský průkaz si může volič vyzvednout osobně na úřadě, nebo mu jej úřad zašle na jím uvedenou adresu, případně jej předá osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem.





Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ