09.04.2010

Dne 19.04.2010 se bude konat 22. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.03.2010


3. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků MČ za rok 2009


4. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene umístění a provozování stavby „Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Uhříněves - Královice “, včetně provádění údržby a oprav na pozemcích parc. č. 167, 168, 172/9, 159/3, 207/1, 382/14, 382/15, 377/1, 380/6, 380/8, 379/10, 378/1, 399/1 a 399/2 v k.ú. Královice ve prospěch společnosti T-Systems CR, a.s.


5. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na opravy nemovitého obecního majetku


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ