31.01.2011

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem, ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr

prodat


část pozemku parc. č. 160/1, nově dle GP parc. č. 160/3 o výměře 10 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, ul. K Uhříněvsi, k.ú. Královice, společnosti PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu


2 220,- Kč / 1 m2, tj za celkovou cenu 22.200,- Kč. Pozemek je zastavěn trafostanicí v majetku PREdistribuce, a.s.

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ

V Praze – Královicích dne 31.01.2011