01.03.2011

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem,


ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,





oznamuje záměr





prodat


pozemek parc. č. 34, o výměře 13 m2 - ostatní plocha – ostatní komunikace v ul. K Uhříněvsi, k.ú. Královice, žadatelce o koupi za cenu 2 220,- Kč / 1 m2, tj za celkovou cenu 28.860,- Kč.


Pozemek přiléhá k zahradě žadatelky a tvoří s nemovitostí jednotní funkční celek.


Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.





B r u n n e r Vladimír


starosta MČ





Zveřejněno od: 01.03.2011


do: 16.03.2011