01.04.2011

O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem,


ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr

pronajmout


část obecního pozemku parc. č. 122/3 o výměře 58 m2 na dobu dalších 5 let současnému nájemci, kterému končí nájemní smlouva. Výše nájemného je stanovena na 5,- Kč/ 1 m2/ rok, tj. celkem 290,- Kč ročně.


Část předmětného obecního pozemku přiléhá k pozemku rodinného domku nájemce a tvoří s ním jednotný funkční celek.

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou zájemci k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ

Zveřejněno od: 01.04.2011 do: 16.04.2011