01.06.2011

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem,


ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr

prodat


část pozemku parc. č. 229/12, nově dle GP parc. č. 229/13 o výměře 71 m2 - ostatní plocha – ostatní komunikace v ul. Kuťatská, k.ú. Královice, žadateli o koupi za cenu 2 220,- Kč / 1 m2, tj za celkovou cenu 157.620,- Kč.


Pozemek přiléhá k zahradě žadatele a tvoří s nemovitostí jednotní funkční celek.


Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na adresu: Městská část Praha - Královice, K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 - Královice.

B r u n n e r Vladimír


starosta MČ

Zveřejněno od: 01.06.2011


do: 16.06.2011