10.06.2011

Dne 20.06.2011 se bude konat 6. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.05.2011


3. Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2010


4. Úprava rozpočtu ÚR 2


5. Návrh Dodatku č. 1 k vnitřní směrnici k účtování MČ


6. Návrh na vyřazení nedobytné pohledávky ve zdaňované činnosti


7. Návrh na úplatný převod části obecního pozemku parc. č. 229/12, nově dle zhotoveného GP parc. č. 229/13 o výměře 71 m2 v k.ú. Královice do vlastnictví pana Ludvíka Pečínky


8. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunner Vladimír


starosta MČ