25.08.2011

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem, ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr

uzavřít


smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, jemuž odpovídá právo oprávněného umístit, provozovat a užívat stavbu podzemního kabelového vedení 22 kV uloženého v pozemcích MČ a dále právo volného přístupu oprávněného k instalovanému kabelovému vedení za účelem zajištění jeho provozu, oprav a údržby.

Věcné břemeno se zřizuje jako bezúplatné a týká se pozemků parc. č. 137/1, 159/1, 159/3, 160/1, 160/5, 160/6, 160/7, 364/1, 375/1 v k.ú. Královice.

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.

Brunner Vladimír


starosta MČ

Zveřejněno:


od 25.08.2011


do 09.09.2011