09.09.2011

Úřad městské části Praha – Královice oznamuje, že se dne 19.09.2011 bude konat 7. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.08.2011


3. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 3


4. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5, pro umístění, provoz a užívání podzemního kabelového vedení 22 kV v obecních pozemcích parc. č. 137/1, 159/1, 159/3, 160/1, 160/5, 160/6, 160/7, 364/1, 375/1, k.ú. Královice


5. Návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva MČ


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ