14.09.2011

Úřad MČ Praha – Královice informuje o úpravě programu 7. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice, které se bude konat dne 19.09.2011 od 19:00 hod. v zasedací místnosti úřadu MČ Praha – Královice. Program byl doplněn o nový bod 3. Původní body 3. až 6. jsou nově označeny jako 4. až 7.

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.08.2011


3. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné Jednotě Sokol Královice


4. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 3


5. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5, pro umístění, provoz a užívání podzemního kabelového vedení 22 kV v obecních pozemcích parc. č. 137/1, 159/1, 159/3, 160/1, 160/5, 160/6, 160/7, 364/1, 375/1, k.ú. Královice


6. Návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva MČ


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ