07.04.2006

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem oznamuje záměr


pronajmout na dobu 5 let část obecního pozemku (předzahrádku) parc. č. KN 122 (PK 874/3) o výměře 58 m2, majiteli sousední nemovitosti č.p. 73, ke které obecní pozemek přiléhá. Výše nájemného je stanovena na 5,- Kč/ 1 m2/ rok. Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Během této doby se mohou občané k záměru vyjádřit.