11.11.2011

Úřad městské části Praha – Královice oznamuje, že se dne 21.11.2011 bude konat 8. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.10.2011


3. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5, pro umístění, provoz a užívání podzemního kabelového vedení 22 kV v obecních pozemcích parc. č. 2/1, 2/3, 4/2, 21/1, 51/1, 106/1, 137/1, 159/3, 160/1, 160/5, 160/6, 172/9, 207/1, 210/6, 210/14, k.ú. Královice


4. Návrh vnitřní směrnice k odpisování majetku MČ


5. Návrh na neuplatňování inflační doložky u smluv o pronájmu nebytových prostor


6. Žádost společnosti STANDBY s.r.o. zastupující společnost T-Mobile o vstoupení v jednání ohledně umístění základnové stanice na pozemcích MČ


7. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ