16.11.2011

Úřad MČ Praha – Královice informuje o úpravě programu 8. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice, které se bude konat dne 21.11.2011 od 19:00 hod. v zasedací místnosti úřadu MČ Praha – Královice.


Program byl doplněn o nový bod 6. Původní body 6. a 7. jsou nově označeny jako body 7. a 8.

Upravený pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu k 31.10.2011

3. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5, pro umístění, provoz a užívání podzemního kabelového vedení 22 kV v obecních pozemcích parc. č. 2/1, 2/3, 4/2, 21/1, 51/1, 106/1, 137/1, 159/3, 160/1, 160/5, 160/6, 172/9, 207/1, 210/6, 210/14, k.ú. Královice

4. Návrh vnitřní směrnice k odpisování majetku MČ

5. Návrh na neuplatňování inflační doložky u smluv o pronájmu nebytových prostor

6. Návrh na zaslání žádosti Zastupitelstvu hl.m. Prahy o projednání změny Statutu hl.m. Prahy ve věci obnovení „Sněmu starostů hl.m. Prahy“

7. Žádost společnosti STANDBY s.r.o. zastupující společnost T-Mobile o vstoupení v jednání ohledně umístění základnové stanice na pozemcích MČ

8. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ
Zveřejněno


od: 16.11.2011


do: 21.11.2011