02.12.2011

Úřad městské části Praha – Královice oznamuje, že se dne 12.12.2011 bude konat 9. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice. Začátek v 19.00 hod., místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.


Důvodem konání dalšího veřejného zasedání je projednání zásad pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria r. 1212, tj. do doby, než bude schválen rozpočet MČ.





1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu k 30.11.2011


3. Zásady pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria v r. 2012


4. Neodkladné záležitosti, různé, informace





Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ





Zveřejněno


od: 02.12.2011


do: 12.12.2011