13.04.2012

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 23.04.2012 bude konat 11. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.


Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.03.2012

3. Zpráva o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek za rok 2011

4. Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2011

5. Neodkladné záležitosti, různé, informace
Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ