18.11.2011

Městská část Praha – Královice zastoupená starostou Vladimírem Brunnerem, ve smyslu § 36


odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění,

oznamuje záměr

pronajmout


nebytové prostory v budově úřadu MČ, K Nedvězí 66, Praha – Královice, a to


podkroví – 6 kanceláří včetně příslušenství o celkové výměře 143 m2, minimální nájemné je stanoveno ve výši 800,- Kč/m2/rok. Podkroví má vlastní elektroměr, elektřinu hradí nájemce samostatně.


MČ Praha-Královice není plátcem DPH.

Tento záměr bude zveřejněn po dobu 17 dnů, tj. do 05.12.2011. Nejpozději do posledního dne zveřejnění se mohou občané k tomuto záměru vyjádřit a zájemci předložit své nabídky. Bližší informace podá, případně prohlídku prostor umožní tajemnice M. Brunnerová, tel.: 267 711 044, e-mail: urad@mckralovice.cz

Brunner Vladimír


starosta MČ