Městská část Praha - Královice

Oznámení o konání 12. veřejného zasedání zastupitelstva MČ

08.06.2012

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
08.06.2012 18.06.2012
Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 18.06.2012 bude konat 12. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.


Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.05.2012

3. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene spočívající v umístění a provozování plynárenského zařízení v obecních pozemcích parc. č. 229/1, 381/16 a 382/26, ve prospěch společnosti World House a.s.

4. Návrh na vstup MČ Praha – Královice do zájmového sdružení „Svaz městských částí hlavního města Prahy“

5. Neodkladné záležitosti, různé, informace
Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ


| zpět |