12.06.2012

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje,


že se dne 18.06.2012 bude konat 12. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice.


Začátek v 19.00 hod. místo konání – úřad MČ Praha – Královice, zasedací místnost.

Upravený pořad jednání (vložen nový bod 5., původní bod 5. je označen jako bod 6.) :

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.05.2012

3. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene spočívající v umístění a provozování plynárenského zařízení v obecních pozemcích parc. č. 229/1, 381/16 a 382/26, ve prospěch společnosti World House a.s.

4. Návrh na vstup MČ Praha – Královice do zájmového sdružení „Svaz městských částí hlavního města Prahy“

5. Návrh na poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Sokol Královice

6. Neodkladné záležitosti, různé, informace
Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ