14.09.2012

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 24.09.2012 bude konat 13. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Královice (místo původně plánovaného termínu 17.09.2012) od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice

Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.07.2012

3. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 1

4. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene


spočívající v právu umístění a provozování plynárenského zařízení v obecním pozemku parc. č. 382/19 ve prospěch společnosti WORLD HOUSE s.r.o.

5. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene spočívající v právu umístění stavby nového kabelového rozvodu veřejného osvětlení včetně dvou kabelových rezerv v obecních pozemcích parc. č. 229/1 a parc. č. 233/1 ve prospěch společnosti WORLD HOUSE s.r.o.

6. Návrh na uzavření trojstranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene v souvislosti s vynucenou přeložkou zařízení distribuční soustavy (ZDS) spočívající v právu umístění a provozování ZDS – kabelu NN v obecním pozemku parc. č. 233/1 ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. a povinnosti investora vynucené přeložky společnosti WORLD HOUSE s.r.o. uhradit MČ jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene

7. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene spočívající v právu umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (ZDS) – kabelového vedení 1 kV v obecních pozemcích parc. č. 229/1 a parc. č. 233/1 ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s.

8. Žádost společnosti Metrostav Rezident a.s. o vyjádření k nové podkladové urbanistické studii zástavby lokality „U Markéty“ (redukce návrhu na změny ÚP HMP č. Z 0970/07 a Z 1009/07)

9. Žádost společnosti JS Plan s.r.o. v zastoupení P-IMEX s.r.o. o vyjádření a souhlas s umístěním stavby nazvané „Královice 3 – K Hájku“ pro územní rozhodnutí, s umístěním inženýrských sítí včetně komunikací na pozemcích svěřených do správy MČ a s umístěním stavby pro bydlení, která převyšuje 60 % kapacity plochy v území SV-B (všeobecně smíšené).

10. Žádost společnosti JS Plan s.r.o. v zastoupení P-IMEX s.r.o. o vyjádření a souhlas s umístěním stavby nazvané „Královice 4 – V Dolnici“ pro územní rozhodnutí a s umístěním inženýrských sítí včetně komunikací na pozemcích svěřených do správy MČ

11. Žádost společnosti JS Plan s.r.o. v zastoupení společnosti P-IMEX s.r.o. o projednání návrhu na směnu pozemků parc. č. 324/26, 324/30, 306/2, 306/3, 301/3, 264/3, 239/2 ve vlastnictví P-IMEX s.r.o. s pozemkem parc.č . 298/4 svěřeným do správy MČ

12. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ