Městská část Praha - Královice

Oznámení o konání 13. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha - Královice

14.09.2012

Číslo jednací Vyvěšeno od Vyvěšeno do
14.09.2012 24.09.2012
Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 24.09.2012 bude konat 13. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Královice (místo původně plánovaného termínu 17.09.2012) od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice





Pořad jednání:


1. Návrh pořadu jednání





2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.07.2012





3. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 1





4. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene


spočívající v právu umístění a provozování plynárenského zařízení v obecním pozemku parc. č. 382/19 ve prospěch společnosti WORLD HOUSE s.r.o.





5. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene spočívající v právu umístění stavby nového kabelového rozvodu veřejného osvětlení včetně dvou kabelových rezerv v obecních pozemcích parc. č. 229/1 a parc. č. 233/1 ve prospěch společnosti WORLD HOUSE s.r.o.





6. Návrh na uzavření trojstranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene v souvislosti s vynucenou přeložkou zařízení distribuční soustavy (ZDS) spočívající v právu umístění a provozování ZDS – kabelu NN v obecním pozemku parc. č. 233/1 ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s. a povinnosti investora vynucené přeložky společnosti WORLD HOUSE s.r.o. uhradit MČ jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene





7. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene spočívající v právu umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (ZDS) – kabelového vedení 1 kV v obecních pozemcích parc. č. 229/1 a parc. č. 233/1 ve prospěch společnosti PREdistribuce a.s.





8. Žádost společnosti Metrostav Rezident a.s. o vyjádření k nové podkladové urbanistické studii zástavby lokality „U Markéty“ (redukce návrhu na změny ÚP HMP č. Z 0970/07 a Z 1009/07)





9. Žádost společnosti JS Plan s.r.o. v zastoupení P-IMEX s.r.o. o vyjádření a souhlas s umístěním stavby nazvané „Královice 3 – K Hájku“ pro územní rozhodnutí, s umístěním inženýrských sítí včetně komunikací na pozemcích svěřených do správy MČ a s umístěním stavby pro bydlení, která převyšuje 60 % kapacity plochy v území SV-B (všeobecně smíšené).





10. Žádost společnosti JS Plan s.r.o. v zastoupení P-IMEX s.r.o. o vyjádření a souhlas s umístěním stavby nazvané „Královice 4 – V Dolnici“ pro územní rozhodnutí a s umístěním inženýrských sítí včetně komunikací na pozemcích svěřených do správy MČ





11. Žádost společnosti JS Plan s.r.o. v zastoupení společnosti P-IMEX s.r.o. o projednání návrhu na směnu pozemků parc. č. 324/26, 324/30, 306/2, 306/3, 301/3, 264/3, 239/2 ve vlastnictví P-IMEX s.r.o. s pozemkem parc.č . 298/4 svěřeným do správy MČ





12. Neodkladné záležitosti, různé, informace





Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ





| zpět |