30.11.2012

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 10.12.2012 bude konat 14. veřejné zasedání


zastupitelstva MČ Praha - Královice od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.11.2012


3. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 2


4. Návrh na poskytnutí finančního daru TJ Sokol Královice (použití účelové neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z provozování VHP)


5. Návrh zásad pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria na r. 2013


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ