08.02.2013

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 18.02.2013 bude konat 15. veřejné zasedání


zastupitelstva MČ Praha - Královice od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o hospodaření MČ k 31.01.2013 (v období rozpočtového provizoria)


3. Návrh rozpočtu MČ na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2018


4. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 1


5. Návrh na poskytnutí finančního daru TJ Sokol Královice


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ