12.04.2013

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 22.04.2013 bude konat 16. veřejné zasedání


zastupitelstva MČ Praha - Královice od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.03.2013


3. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 2


4. Zpráva o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek za rok 2012


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ