07.02.2014

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 17.02.2014 bude konat 20. veřejné zasedání


zastupitelstva MČ Praha - Královice od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o hospodaření MČ k 31.01.2014 (v období rozpočtového provizoria)


3. Návrh rozpočtu MČ na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2019


4. Návrh na stanovení a poskytnutí odměn členům zastupitelstva


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ