13.06.2014

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 23.06.2014 bude konat 23. veřejné zasedání


zastupitelstva MČ Praha - Královice od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.05.2014


3. Návrh závěrečného účtu MČ za rok 2013


4. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 2


5. Návrh na poskytnutí finančního daru Tělovýchovné Jednotě Sokol Královice


6. Neodkladné záležitosti, různé, informace

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ