15.09.2006

28. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Královice se bude konat dne 25. 09. 2006


od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.





Pořad jednání:





1. Návrh pořadu jednání


2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.08.2006


3. Změna a úprava rozpočtu MČ – UR 4


4. Návrh hl.m. Prahy na odejmutí správy nemovitého majetku svěřeného MČ Praha – Královice (pozemky parc. č. 392/8 o výměře 74 m2 a parc. č. 392/9 o výměře 11 m2 v k.ú. Královice)


5. Neodkladné záležitosti, různé, informace


6. Diskuse








B r u n n e r Vladimír


starosta MČ