12.09.2014

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 22.09.2014 bude konat 24. veřejné zasedání


zastupitelstva MČ Praha - Královice od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 31.08.2014

3. Návrh na poskytnutí finančního daru Tělovýchovné Jednotě Sokol Královice

4. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 3

5. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. k tíži obecních pozemků parc. č. 160/1, 209/10, 377/1 v k.ú. Královice, spočívající v právu zřízení a provozování součásti distribuční soustavy (SDS) - kabelového podzemního vedení NN a dalších oprávnění vyplývajících z energetického zákona

6. Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. k tíži obecních pozemků parc. č. 160/1, 160/5, 160/6, 160/7, 137/1, 324/10, 324/22, 324/23, 363/1 v k.ú. Královice, spočívající v právu zřízení a provozování součásti distribuční soustavy (SDS) - kabelového podzemního vedení NN a dalších oprávnění vyplývajících z energetického zákona

7. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4/1 a parc. č. 4/11 v k.ú. Královice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha – Královice a návrh na zřízení věcného práva k nabývaným pozemkům ve prospěch ÚZSVM spočívající v závazku nezcizit nabývané nemovité věci a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy MČ Praha - Královice

8. Neodkladné záležitosti, různé, informace
Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ