27.10.2014

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 06.11.2014 bude konat Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Královice od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:

1. Slib členů Zastupitelstva MČ Praha - Královice

2. Návrh pořadu jednání

3. Volba starosty a zástupce starosty

4. Zřízení výborů zastupitelstva, volba jejich předsedů a stanovení působností členů zastupitelstva MČ

5. Pověření k podepisování doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze

6. Návrh na změnu organizačního řádu úřadu MČ

7. Návrh na poskytnutí a stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

8. Neodkladné záležitosti, různé, informace

9. Diskuse

Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ