28.11.2014

Úřad MČ Praha – Královice oznamuje, že se dne 08.12.2014 bude konat 2. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha - Královice od 19.00 hod. na úřadu MČ Praha – Královice.

Pořad jednání:
1. Návrh pořadu jednání

2. Zpráva o plnění rozpočtu MČ k 30.11.2014

3. Návrh úpravy rozpočtu MČ ÚR 4

4. Návrh zásad pro hospodaření MČ v období rozpočtového provizoria na r. 2015

5. Neodkladné záležitosti, různé, informace
Brunnerová Magdalena


tajemnice ÚMČ