Úřad městské části tvoří:

Název funkce Jméno příjmení Telefon. spojení E-mail
Starosta Ing. Jiří Rathouský 267 711 044 starosta@mckralovice.cz
urad@mckralovice.cz
Zástupce starosty Jiří Jelínek 267 711 044 urad@mckralovice.cz
Tajemnice Ing. Ivana Búriková 267 711 044
724 190 291
tajemnik@mckralovice.cz
urad@mckralovice.cz
Účetní - rozpočtářka (externí) Ing. Anna Duchková 267 711 044 urad@mckralovice.cz

Jednotliví zaměstnanci vykonávají následující agendy:

Tajemník:

kromě prací vyplývajících z funkce tajemníka vykonává agendu místních a správních poplatků, odpadů, životního prostředí, vydávání rybářských lístků, evidence obyvatel, ověřování, CzechPOINT, volební agendu, vede evidenci majetku a zpracovává jeho inventarizaci, vede personální agendu, zpracovává mzdy, zajišťuje styk s PSSZ a zdravotními pojišťovnami, spravuje pokladnu městské části, vede podatelnu, elektronickou spisovou službu, plní funkci informačního střediska ÚMČ, zveřejňuje písemnosti na úřední desce, vykonává administrativní práce pro starostu a zastupitelstvo a další práce spojené s chodem úřadu, zajišťuje provoz budovy úřadu MČ. Přestupková agenda je zajišťována odborně způsobilou osobou na základě uzavřené dohody o provedení práce.

V hospodářské činnosti zajišťuje provoz hřbitova, pronájem hrobových míst, vybírání hřbitovních poplatků, nájemného z pronájmů pozemků, zajišťuje provoz pronajímaných nebytových prostor.

Účetní - rozpočtářka:

vede účetnictví hlavní i zdaňované činnosti, zajišťuje styk s bankou, ve spolupráci s tajemníkem a zastupitelstvem zpracovává návrh rozpočtu městské části, sleduje plnění rozpočtu zpracovává rozbory plnění včetně účetních závěrek, statistická a ostatní hlášení.

Pomocné (administrativní, údržbové, manipulační, úklidové) práce vykonávají zaměstnanci na základě uzavíraných dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce.

Knihovna:

Název funkce Jméno příjmení Telefon. spojení E-mail
Knihovnice Ilona Marková 604 337 180 knihovna@mckralovice.cz

Knihovnice:

zajišťuje chod knihovny, půjčování knih, spravuje a doplňuje knihovní fond, vede evidenci knihovního fondu a ostatní evidence spojené s půjčováním knih a činností knihovny, zajišťuje styk s nadřízeným orgánem, tj. Městskou knihovnou v Praze.