Městská část Praha - Královice je součástí územního samosprávného celku "Hlavní město Praha". Postavení městské části upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Městská část je subjekt vzniklý ze zákona, který vykonává veřejnou správu (samosprávu - tzv. samostatnou působnost a státní správu - tzv. přenesenou působnost) v rozsahu svěřeném zákony a jinými právními předpisy.