O odvolání proti rozhodnutí úřadu MČ Praha – Královice vydávané ve věcech přenesené působnosti rozhoduje Magistrát hl.m. Prahy. Odvolání se podává u úřadu MČ Praha – Královice, který kompletní spis zašle příslušnému odboru Magistrátu hl.m. Prahy. Lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání činí 30 dnů od doručení odvolání odvolacímu orgánu. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004Sb., Správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sb. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí.

Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

O odvolání proti rozhodnutí MČ Praha – Královice vydávané ve věcech samostatné působnosti, rozhoduje starosta MČ.