14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústava České republiky, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Další související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, zákon č. 256/22001 Sb., o pohřebnictví, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vše v platném znění.

Předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městské části Praha – Královice.

Texty zákonů lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra, texty obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy na internetových stránkách www.praha.eu.

14.2 Vydané právní předpisy

---