Sazebník úhrad za poskytování informací

15.1 Materiálové náklady:

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
kopie A4: jedna stránka 2,00 Kč
kopie A3: jedna stránka 3,00 Kč
Výtisk z tiskárny počítače
jedna stránka: 2,50 Kč
Technický nosič dat (disketa, CD)
jeden kus: 24,00 Kč
Náklady na vyhledání a zpracování informací
za každých i započatých 15 min.: 50,00 Kč

Poštovné dle platného sazebníku poštovních služeb.

Požadované písemnosti se zasílají obálkou s dodejkou.

Určující podmínky:

  1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku.
  2. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3. Sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto službu úřad městské části neposkytuje.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

---