Městská část Praha - Královice

Žádosti o informace

Získat informace lze

 • osobně v kanceláři úřadu MČ,
 • písemně na adresu úřadu: Úřad městské části Praha – Královice, K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 – Královice
 • elektronicky

Žádost, která je podávána ústně bude vyřízena rovněž ústně. O vyřízení ústní žádosti se neprovádí písemný záznam.

V písemném a elektronickém podání žádosti je třeba uvést:

 • identifikaci žadatele (u fyzické osoby jméno, adresa, rodné číslo, u právnické osoby, název, sídlo, IČO);
 • charakteristiku požadované informace;
 • způsob poskytnutí informace (písemně, nahlédnutím do spisu včetně pořízení kopie, k osobnímu vyzvednutí)

Postup vyřízení věci:

 • Žádost bude přidělena zpracovateli – příslušný zaměstnanec ÚMČ.
 • Zpracovatel poskytne požadovanou informaci nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo písemně, případně elektronicky, a to ve lhůtě 15 dnů, v závažných důvodech pak do 25 dnů (např. při vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi ÚMČ a jiným povinným subjektem). Po vyřízení žádosti zpracovatelem, ÚMČ žadateli tuto skutečnost oznámí a vyzve ho k uhrazení příslušných nákladů za poskytnutí informace (viz. zveřejněný Sazebník úhrad). Po zaplacení úhrady ÚMČ žadateli požadovanou informaci vydá, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
 • V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti ÚMČ Praha – Královice, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
 • V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle žadateli.

| zpět |